Zo’n 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Daarmee bedoelen we de mogelijkheid waarbij je jaarlijks maximaal € 990 (of € 1.270) kan sparen. Goed idee dat pensioensparen, want terwijl je spaart, geniet je jaarlijks van een belastingvermindering van 30 % of 25 %, afhankelijk van het bedrag dat je stort.

Start vandaag met je pensioenspaarverzekering – jij kiest het bedrag voor je pensioensparen

Voor pensioensparen in 2022 kun je kiezen uit 2 fiscale maximumbedragen:

  • Het maximumbedrag van 990 euro: dat levert je een belastingvermindering op van 30%, met een fiscaal voordeel van 297 euro.
  • Het maximumbedrag van 1.270 euro: dat levert je een belastingvermindering op van 25%, met een fiscaal voordeel van 317,50 euro.

Tip: Wanneer je je aan het eerste maximum van 990 euro houdt, hou je 30 % fiscaal voordeel. Je extra belastingvermindering is dus nog geen 21 euro (25 % op 1.270 euro ten opzichte van 30 % op 990 euro). Maar je bouwt uiteraard wel een hoger kapitaal op. Die keuze moet je dus als pensioenspaarder maken: een maximaal kapitaal opbouwen, of een maximaal fiscaal voordeel nastreven.

Een pensioenspaarverzekering (tak21) is veilig en rendabel

In een pensioenspaarverzekering (van het type tak21) bouw je rendement op doordat een gewaarborgde interestvoet wordt toegekend aan de premie die jij betaalt. Die interestvoet kan variëren maar ligt per storting vast tot de einddatum. Zo bouw je zonder schommelingen in alle zekerheid en veiligheid een kapitaal op. Bovenop het gewaarborgde rendement kan de verzekeraar ook nog een extra rendement toekennen in de vorm van een winstdeelname. Dat zal het geval zijn als hij er zelf in slaagt op de financiële markten een voldoende hoog beleggingsresultaat te behalen.

Voor de ‘durvers’ bieden we ook de mogelijkheid om te sparen via tak23 fondsen tak23

Wie toch niet vies is van een beetje risico om een hoger rendement te behalen, hoeft daarvoor niet noodzakelijk bij de bank te zijn voor een pensioenspaarfonds. Ook verzekeraars bieden de mogelijkheid om – binnen een levensverzekering – de premies voor pensioensparen te investeren in fondsen. In dat geval spreken we van een pensioenspaarverzekering van het type tak23, verbonden aan beleggingsfondsen. Beide types kunnen ook gezamenlijk in één polis worden aangeboden. Dan spreken we van een tak44-verzekering. Die biedt de mogelijkheid om binnen één contract keuzes te maken en bij te sturen.

ik-houd-alle-opties-open met een tak44-levensverzekering

Jonge mensen krijgen vaak het advies om te investeren in een fonds. Dit omdat er dan nog een voldoende lange beleggingshorizon blijft om eventuele zwakkere beursjaren te compenseren. Tijdens de laatste 10 of 15 jaar van je carrière kan je dan kiezen voor een veiligere tak21-pensioenspaarverzekering. Maar daarvoor kun je enkel terecht bij een verzekeraar dus moet je op dat moment overstappen van je bank naar een verzekeraar. Door in het begin te kiezen voor een pensioenspaarverzekering die de takken 21 en 23 combineert, vermijd je dat. Wie een tak44-levensverzekering van het pensioensparen neemt, kan alle opties bij dezelfde instelling openhouden tot de einddatum.

Pensioenspaarverzekering tak21 Pensioenspaarverzekering met levensverzekering tak23 Pensioenspaarverzekering tak44 (tak21 + tak23)
Kenmerk Gewaarborgd rendement + winstdeelname Rendement afhankelijk van resultaten aandelen en obligaties Gewaarborgd rendement + winstdeelname en/of fonds
Voor wie? Defensieve spaarder Dynamische spaarder De “ik-houd-alle-opties-open” spaarder 😉

Je pensioenspaarplan 2022 aan 0% instapkosten hier online geregelen en betalen in 5 minuten!
Pensioenspaarplan Safeplan van Baloise Insurance. Dit is een multi-optionele individuele levensverzekering (combinatie van tak21 en tak23) naar Belgisch recht.

Save Plan – Pensioensparen is er voor personen die op regelmatige tijdstippen willen sparen met fiscaal voordeel op de stortingen in het kader van het wettelijke pensioensparen. Het is aangewezen deze spaarverzekering te laten lopen tot je 65e verjaardag.

Je bepaalt de verhouding die voor jou het meest geschikt is tussen het vaste rendement van de tak21-verzekeringsrekening en het mogelijk hogere rendement van een of meer tak23-beleggingsfondsen, dat varieert in functie van de marktomstandigheden.

Deze keuze gebeurt best na overleg en advies van je makelaar zodat die rekening kan houden met je concrete financiële situatie, kennis, ervaring, risicobereidheid en met je spaar- en beleggingsdoelstellingen.

Save Plan wordt onderschreven voor een bepaalde duur, waarbij je eindleeftijd niet hoger dan 80 jaar mag zijn. De verplichte minimumlooptijd bedraagt 10 jaar, met 65 jaar als aanbevolen eindleeftijd van de verzekerde.

De minimale jaarlijkse storting (inclusief premietaksen en kosten) bedraagt 600 EUR

Instapkosten

0% op elke premiestorting

Kosten tijdens de duur van het contract

• tak21-polisgedeelte: 0,015 % per maand op je spaargeld (of ‘reserve’)

• tak23-polisgedeelte: 1 % op jaarbasis (1,7% voor de (retrocessie-vrije) themafondsen van Baloise Asset Management), maar wekelijks ingehouden op de waarde van elk fonds.

Overstapkosten tussen tak23-fondsen of van tak23 naar tak21

De eerste overstap per kalenderjaar is gratis, daarna 0,5 % op het overstapbedrag.

Overstapkosten tussen tak21-verzekeringsrekeningen of van tak21 naar tak23

Uit tak21-verzekeringsrekeningen:

• 1e overstap per kalenderjaar: gratis ten belope van max. 15 % van de reserve in tak21 op het ogenblik van de overstap; op het gedeelte boven 15 % worden de afkoopkosten toegepast.

• vanaf de 2e overstap per kalenderjaar: de afkoopkosten op het overstapbedrag.

Uit Tak21-rekening 0 %: de laatste 5 jaar gratis overstap naar de Tak21-rekening

Afkoopkosten

•Afkoop > 5 jaar vóór einddatum: 5 % op het afgekochte bedrag

•Afkoop 5 jaar vóór einddatum: 5 %, daarna daalt de afkoopkost met 1 % per jaar.

Geen afkoopkosten:

•tijdens de laatste 5 jaar vóór einddatum, indien de polis 10 jaar heeft gelopen (aanbevolen looptijd)

•in geval van overlijden

De minimale afkoopkost bedraagt 149,41 EUR (index 01/07/2022 -01/10/2022).
Gebeurt de afkoop enkel in tak23, dan is dit bedrag beperkt tot 5 % van de inventariswaarde van het afgekochte gedeelte.

Meer informatie over de kosten vind je in de Financiële informatiefiche Save Plan.

Premietaks

Vrijgesteld

Fiscaal regime

Indien aan de specifieke voorwaarden wordt voldaan, zijn de premies fiscaal in mindering te brengen in het stelsel van pensioensparen.

Taxatie uitkering

Bij polissen die zijn onderschreven vóór de leeftijd van 55 jaar en die ten vroegste uitgekeerd worden vanaf 60 jaar, wordt op 60 jaar 8 % taks ingehouden op de opgebouwde reserves.

Erfbelasting (Successierechten)

Het uitgekeerde kapitaal bij overlijden kan onderworpen zijn aan erfbelasting.

Meer informatie over de taksen en fiscaliteit vind je in onze informatiebrochure ‘Fiscale aspecten van de levensverzekering‘.

Je ontvangt jaarlijks een overzicht met de toestand op 1 januari van je spaar- en beleggingsinspanningen, de verworven interesten, de verworven winstdeling, en ook de waarde van alle tak23-fondsen waarin werd belegd.

Marktrisico

De waarde (of koers) van tak23-fondsen is onderhevig aan marktschommelingen door diverse economische evoluties. De koers kan daardoor stijgen of dalen ten opzichte van de koers die van toepassing was op het moment dat je je geld belegde. Je kunt dus een winst of een verlies realiseren bij de verkoop van jouw tak23-fonds. Als verzekeringnemer draag je zelf het financiële risico dat hieraan verbonden is.

Risico’s van het fondsbeheer

Tak23-fondsen en hun onderliggende fondsen zijn ook onderhevig aan risico’s verbonden aan hun doel, hun samenstelling en aan de beleggingsstrategie van de fondsbeheerder. Hierdoor bestaat het risico dat het beheer, ondanks de professionele deskundigheid van de fondsbeheerder, niet steeds het verwachte resultaat oplevert.

Liquiditeitsrisico

In uitzonderlijke omstandigheden bestaat het risico dat de liquiditeit van de tak23-fondsen niet 100 % zeker is. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer Baloise Insurance niet direct een koper vindt om de activa die deel uitmaken van jouw belegging aan te verkopen (en de verkoop van tak 23-fondsen dus uitgesteld is) of wanneer een toezichthouder de verkoop van bepaalde activa tijdelijk niet toe laat (en de verkoop van tak23-fondsen dus geschorst is).

Kredietrisico

Na toepassing van het wettelijk voorrecht en/of na tussenkomst van het  Garantiefonds voor financiële diensten (tak21), loopt de verzekeringnemer bij faillissement van Baloise Insurance het risico dat hij zijn opgebouwde reserves (kapitaal) niet, of slechts gedeeltelijk terugkrijgt.

Wettelijk voorrecht

De reserve in tak21 en de reserve van elk afzonderlijk tak23-fonds vormen, elk op zich, een bijzonder vermogen dat afzonderlijk wordt beheerd binnen de activa van Baloise Insurance. Als Baloise Insurance failliet zou gaan, wordt dit bijzonder vermogen bij absolute voorrang aangewend voor het nakomen van de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers, de verzekerden of de begunstigden die onder dat afgezonderd beheer vallen.

Garantiefonds voor financiële diensten

Voor het tak21-luik kom je in aanmerking voor een financiële tussenkomst van het Garantiefonds wanneer wij onze verbintenissen niet kunnen nakomen of failliet gaan. Deze tussenkomst is gelijk aan de afkoopwaarde, verminderd met de belastingen en beperkt tot 100.000 EUR per persoon en per verzekeringsonderneming. Meer informatie vind je op www.garantiefonds.belgium.be/nl