De nieuwe heffing, de kilometerheffing, doet sinds kort heel wat inkt vloeien.

Wie wordt er door deze nieuwe heffing getroffen?

Deze heffing treft, behoudens vrijstellingen, de voertuigen ingeschreven in België of in het buitenland, bestemd voor het goederentransport, met een Maximaal Toegelaten Massa van meer dan 3,5 ton.

Deze heffing vervangt in België het Eurovignet. Viapass is de instantie die over de gewesten heen instaat voor het opstarten en de werking.

Hoe wordt deze heffing berekend en betaald?

Het te betalen bedrag wordt berekend in functie van verschillende parameters waaronder het aantal gereden kilometers op de Belgische wegen. Om dit aantal kilometers te kunnen berekenen moet elk betrokken voertuig sedert 1 april 2016 zijn uitgerust met een operationele OBU (On Board Unit). De OBU berekent het aantal doorlopen kilometers en geeft deze gegevens via GNSS (Global Navigation Satellite System) door aan het verwerkingscentrum waar zij worden verwerkt voor facturatie.

Het tarief varieert van weg tot weg: ondanks dat de kilometerheffing op alle Belgische wegen van toepassing is, zijn er echter wegen waar de tol 0 euro bedraagt.

Voor een overzicht van de wegen met tol en hun tarief kan men de volgende site raadplegen: https://www.viapass.be/nl/downloads/.

Nadien ontvangt men een factuur: indien men over meerdere vrachtwagens beschikt, kan een factuur per vrachtwagen gevraagd worden of één enkele factuur voor alle vrachtwagens. Wat de betalingswijze betreft, kan men opteren om te betalen vóór het rijden (‘pre-paid’) of ná het rijden (‘post-paid’).

Diegene op wiens naam het voertuig staat ingeschreven is de heffing verschuldigd. Diegene die over het voertuig beschikt is echter aansprakelijk.
De OBU’s kunnen worden besteld bij de hiervoor aangewezen leverancier, SATELLIC (https://www.satellic.be/nl-BE).

Is er sprake van een overtreding bij gebrek aan een OBU?

Wanneer de vrachtwagen aan de voorwaarden voldoet, dan moet hij verplicht met een OBU zijn uitgerust, zelfs indien hij niet rijdt op wegen waar tol van toepassing is.

Controles worden uitgevoerd door geautomatiseerde detectie-apparatuur, vast of mobiel. De houders van niet reglementaire vrachtwagens moeten een boete (van € 1.000,00) betalen èn dienen zich binnen een termijn van 3 uur in regel te stellen. Gebeurt dit niet dan zullen zij een nieuwe boete moeten betalen.

En wat indien de OBU niet correct werkt?

Indien de OBU niet correct blijkt te werken (het controlelichtje brandt rood in plaats van groen) is het verboden om nog verder te rijden: er moet verplicht worden gestopt en contact worden opgenomen met de leverancier wiens instructies moeten worden opgevolgd.

Opschorting van de heffing? Opschorting van de facturatie?

Er waren geruchten van een eventuele opschorting van de facturatie en zelfs van de kilometerheffing. Viapass heeft dit echter op 21.4.2016 formeel ontkend. Zie hiervoor https://www.viapass.be/.

Hoe dan ook, een eventuele opschorting zou niet tot gevolg hebben dat de heffing niet verschuldigd zou zijn: het enige gevolg zou zijn geweest dat de verschuldigde sommen op een iets later tijdstip zouden worden geheven, en dit doordat de facturatie zou worden uitgesteld.

Meer informatie?

Voor meer informatie kan men terecht op de site van Viapass (https://www.viapass.be/).