exhaust-517799_640 (1)

Steeds meer klanten hebben een brief ontvangen met de melding dat hun voertuig uitgerust is met sjoemelsoftware van de Volkswagen groep. Momenteel is het nog niet eens duidelijk of er nog andere modellen en/of merken betrokken zijn.

Als verzekeringsmakelaar volgen we zelf de situatie op de voet en houden we contact met de verschillende rechtsbijstandsverzekeraars teneinde hierop uitvoerig berichtgeving te kunnen geven.

Assuralia, de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen, liet al weten dat het ‘Dieselgate-dossier’ op de volgende vergadering uitvoerig zal worden besproken. Dan zal er ook een algemene persmededeling komen.

 

Welke polis rechtsbijstand voorziet dekking?

Wat betreft de tussenkomst van uw rechtsbijstandsverzekering Auto, kunnen we melden dat de dekking is voorzien indien u een betrokken voertuig bezit of de bestelling voor een nieuwe wagen is geplaatst voor de kennisname van de problematiek (persberichten van september 2015). Dit geldt voor de afzonderlijke rechtsbijstandscontracten zoals DAS auto, Euromex verkeer en Car Plus, Arces Artikel 1, LAR.
Heeft u echter een basispolis lopen (meestal goedkopere formule in basiscontract BA van uw autoverzekering, dan valt u buiten de dekking. Deze polis komt enkel tussen na een verkeersongeval.  Bij twijfel raadpleeg de algemene voorwaarden van uw polis of contacteer ons.

Los van de dekking, stellen wij verder vast dat het vandaag onzekerheid troef is i.v.m. de mogelijke schade en eventuele schadevergoeding e.d.

Het is onduidelijk welke impact de software-update zal hebben op de getroffen voertuigen.

Ter herinnering, de Volkswagen-groep gaf al aan om alle kosten die voortvloeien uit de nodige maatregelen voor de betrokken voertuigen op zich te nemen en garandeert dat er geen enkele impact is op de technische veiligheid of de betrouwbaarheid van de betrokken voertuigen.

Bijgevolg kan er vooralsnog geen definitief standpunt worden ingenomen omtrent de begroting van schade.

Ik voel me bedrogen door dit ganse gedoe. Kan ik reeds een advocaat aanspreken?

Verscheidene media en enkele advocaten hebben het over “mogelijke” of “hypothetische” schade, zoals de waardevermindering van de wagen (inruilwaarde), meerkosten wegens hoger verbruik, gebruiksderving bij herstelling, hogere wegentaks,…

Momenteel onderzoekt Vlaams minister van leefmilieu Schauvlieghe of er gerechtelijke stappen kunnen worden gezet tegen de fabrikant, aangezien de manipulatie een rechtstreekse invloed heeft gehad op de luchtkwaliteit.

Diezelfde strategie wordt ook toegepast door de Europese Unie.

Kortom, het is onduidelijk wie (Europese Unie / overheid / eigenaars) de uiteindelijke schadelijder zal zijn en hoe de uiteindelijk geleden schade dient te worden begroot.

Het uitgangspunt in het Belgische recht in geval van schade is “het herstel in natura”, wat wil zeggen dat de betrokken voertuigen worden hersteld door de partij die de schade heeft veroorzaakt. Tot heden lijkt Volkswagen dat ook te zullen doen.

In de huidige stand van het dossier is het dan ook voorbarig om een advocaat te gelasten voor het opstarten van een gerechtelijke procedure. Er kan immers alleen schadevergoeding bekomen worden wanneer de geleden schade ‘zekeren vaststaand’ is.

Gelet op de onzekerheid omtrent de geleden schade, is het ook de taak van derechtsbijstandsverzekeraar om ervoor te zorgen dat een eventuele gerechtelijke procedure geen slag in het water wordt.

U zal dan ook begrijpen dat voor de verdere behandeling van schadedossiers er voorlopig een afwachtende houding aangenomen zal worden totdat wij in het bezit zijn van alle noodzakelijke informatie.

Indien u echter wil deelnemen aan een initiatief van een advocatenkantoor, dan gelden de polisvoorwaarden zoals bij eender welk ander schadegeval:

1/ de minnelijke regeling behoort toe aan de verzekeraar via haar eigen gespecialiseerde juristen.

2/ indien via minnelijke weg geen oplossing komt én het dossier effectief juridisch voor vergoeding vatbaar is, komen we in de gerechtelijke fase, waarbij conform de polisvoorwaarden juridische bijstand kan worden geleverd.

De advocatenkantoren die zich op de groep van eigenaars van dergelijke wagens geworpen heeft, doet vandaag ook niets anders dan dossiers verzamelen (gratis) en eventueel een brief, de zogenaamde ingebrekestelling, sturen naar Volkswagen (te betalen).  Aangezien dit gedeelte zich nog allemaal in de minnelijke fase manifesteert, komen de rechtsbijstandsverzekeraars hiervoor niet tussen. Dit is ook louter een formele stap die nog op elk moment in de volgende periode kan genomen worden, en waarbij eerst duidelijkheid moet worden verschaft over de elementen die wij hierboven aanhaalden.

Indien u reeds een schadedossier wilt aanleggen, dan kan dat. Maar operationeel kunnen pas echt stappen ondernomen worden naar eender welke partij als duidelijk is wat momenteel nog onduidelijk is.

Indien u wilt afwachten, dan kan dat ook, wij kunnen u verzekeren dat dit voor u geen nadeel zal berokkenen betreft onze tussenkomst. U kan dan steeds later de aangifte volbrengen, wanneer de situatie juridisch helder en klaar zal worden.

Uiteraard zullen wij op elk moment aanspreekbaar zijn voor vragen en adviezen.

U kan er zeker van blijven dat wij de zaak opvolgen en u opnieuw contacteren als er verder nieuws is.